پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://tahavol.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://tahavol.lums.ac.ir/images/logo.gif http://tahavol.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir سيستم HIS در بيمارستان هاي امام علي (ع) ازنا و امام خميني (ره) پلدختر راه اندازي شد.http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=19540&ctp_id=11&id=6340&sisOp=view2014-09-04 00:58:03تقدير مشاور محترم وزير و مدير دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از عملكرد حوزه آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي لرستان در زمينه سامانه پرونده الكترونيك سلامت (سپاس)http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=19539&ctp_id=11&id=6339&sisOp=view2014-09-04 00:44:37سلامتhttp://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18412&ctp_id=11&id=6056&sisOp=view2014-06-03 22:06:34نشست هماهنگي ارزيابي كيفيت هتلينگ بيمارستاني طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18300&ctp_id=11&id=6007&sisOp=view2014-05-25 16:43:37نشست ستاد اجرائي و كميته هاي فني طرح تحول نظام سلامت در لرستان برگزار شد ( دوشنبه 29 ارديبهشت ماه 93)http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18205&ctp_id=11&id=5978&sisOp=view2014-05-20 01:10:26نشست توجيهي برنامه تحول نظام سلامت در مرحله دوم هدفمندي يارانه در دانشگاه علوم پزشكي لرستان برگزار شد .(دوشنبه 15 ارديبهشت ماه 1393)http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18163&ctp_id=11&id=5954&sisOp=view2014-05-12 00:09:02تشكيل ستاد اجرائي طرح تحول نظام سلامت در لرستان ( سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 93) http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18164&ctp_id=11&id=5955&sisOp=view2014-05-12 00:09:00آغاز طرح تحول نظام سلامت در استان لرستان همزمان با سراسر كشور( سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 93) http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18165&ctp_id=11&id=5956&sisOp=view2014-05-12 00:08:58برنامه تحول نظام سلامت فرصت خوبي براي بازنگري و اصلاح فرآيندها و ساختار هاي معيوب حوزه سلامت است( شنبه 20 ارديبهشت ماه 93)http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18166&ctp_id=11&id=5957&sisOp=view2014-05-12 00:08:57در ششمين روز از اجراي طرح تحول نظام سلامت درمانگاه تخصصي اطفال و نوزادان بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد افتتاح شد ( شنبه 20 ارديبهشت ماه 93) http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18167&ctp_id=11&id=5958&sisOp=view2014-05-12 00:08:55بازديد ستاد اجرائي طرح تحول نظام سلامت از روند اجراي آن در بيمارستان شهيد مدني خرم آباد (شنبه 20 ارديبهشت ماه 93) http://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18168&ctp_id=11&id=5959&sisOp=view2014-05-12 00:08:54برنامه تحول نظام سلامت فرصت خوبي براي بازنگري و اصلاح فرآيندها و ساختار هاي معيوب حوزه سلامت استhttp://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18161&ctp_id=11&id=5953&sisOp=view2014-05-11 23:15:14راه اندازي زيرپورتال برنامه تحول نظام سلامتhttp://tahavol.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=18158&ctp_id=11&id=5952&sisOp=view2014-05-11 22:39:05